Jednání krajského zastupitelstva – přejmenování

Dne 22. 9. 2005 se konalo v Hradci Králové jednání Krajského Zastupitelstva, kde pod bodem jednani c) 45 bylo velkou většinou zastupitelů (33 PRO, 2 PROTI, 5 ZDRŽELO) doporučeno Představenstvu ZOO a.s. zapracovat název SAFARI i jméno Josefa Vágnera do názvu, a to s terminem do 31. 3. 2006. Protože Zastupitelé Kraje pouze doporučili rokonání, je dnes na Radě Kraje, aby jako akcionáři (valná hromada ZOO a.s.) rozhodli o vyřešení názvu a jeho podobě, případně, aby samotné Představenstvo ZOO a.s. přišlo do téhož termínu s vlastním návrhem.

Z v.u. vyplývá, že proces přejmenovaní zoo na ZOO – SAFARI JOSEFA VÁGNERA není i přes nejdůležitějšíi krok zdaleka ukončen a proto jsme se rozhodli, že budeme dále požadovat, aby Rada Královehradeckého Kraje co nejdříve projednala řešeni názvu, stejně tak budeme pravidelně urgovatbPředstavenstvo ZOO a.s. DKnL aby se realizací doporučeneho Usnesení važně zabývalo a samo bylo iniciátorem doporučené změny. Z téhož důvodu nebude ukončena ani Petični akce, (když dne 22. 9. 2005 byla odevzdána na Krajkém úřadě v Hradci Králové její 1,část) a prosíme všechny občany naší republiky, aby nadále podporovali projekt a zasílali podepsané PETIČNÍ ARCHY na uvedenou kontaktní adresu tak, jako dosud. Petiční akce bude ukončena s dnem, kdy bude nový název ZOO – SAFARI JOSEFA VÁGNERA a.s. DKnL oficiálním způsobem dán nám i veřejnosti na vědomí a bude uveřejněn na webových stránkách www.justice.cz formou oficiálního „Výpisu z obchodního rejstříku“.

Chtěli bychom velice poděkovat všem občanům, kteří svými podpisy vyjádřili podporu záměru a zasloužili se tak významnou měrou o konečně kladné doporučující stanovisko Zastupitelstva a Rady KÚ Královehradeckého Kraje jako Zřizovatele ZOO a.s. DKnL. Poděkování patři i Zastupitelstvu a Radě města Dvora Králové nad Labem, jejich opora a jednoznačně kladný postoj měly na konečné stanovisko a podporu krajských Zastupitelů zasadní vliv!


PETIČNÍ ARCHY